Ponyreiter | PERIDOS

Foto: Sulamith Sallmann, 2017

PERIDOS: “Ponyreiter”, 1977, Betonguss

Foto: Sulamith Sallmann, 2017