Carl von Ossietzky | Klaus Simon

Foto: Sulamith Sallmann, 2017

Klaus Simon: “Carl von Ossietzky”, 1989, Bronzeplastik

Foto: Sulamith Sallmann, 2017